03/01/2020 Meclis Toplantısı ve Kararlar

Karar Tarihi: 03 Şubat 2020 14:28
Karar No: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

                                                                                             

  • Belediye Meclisimiz 2.dönem 1. olağan toplantısı, Meclis ve Belediye Başkan Hüseyin DOĞAN başkanlığında , İsmail Hakkı KURT  Ahmet ÇAKMAK,  Murat UYANIK, Yasin YILMAZ, Mehmet DÜZ, Ramazan SEZER Hasibe ALTINOK, Ali NARŞAP, Ramazan ALTINSOY, İsmail ŞENGÜL, Süleyman ALGÜL’ün iştirakleriyle 03.01.2020 günü saat 15:00 da Belediye Meclis salonunda toplandı.

 

       Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Başkan: ‘Toplantıya katılmayanlardan mazereti ile ilgili dilekçe veren olmamıştır.’ dedi. .

 

      Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

 

      Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” Hükmü gereğince Bir önceki 06.12.2019 tarihli olağan meclis toplantısının tutanağı okundu. Meclis Başkanı okunan tutanak ile ilgili itirazı olan olup olmadığını sordu. Bir önceki meclis toplantısının tutanağına itirazı olan olmadı. 

 

      Gündeme ilave edilmesi istenilen konular okundu  ve;

 

 1. Yazı İşleri  Müdürlüğünün 02.01.2020 tarih ve 1 sayıda kayıtlı Arama Kurtarma Malzemesi konulu yazısı,

2. Yazı İşleri  Müdürlüğünün 03.01.2020 tarih ve 6 sayıda kayıtlı Cevizdere Tur.San.İnş.Tic. LTD. ŞTİ. nin sermaye artırımı konulu yazsı,

3. Meclis Üyelerinden Mehmet DÜZ ve Murat UYANIK  imzalı Belediyemiz hizmet işlerinde ve Belediyemizde kullanmak üzere araç alımıyla ilgili önergesi,

4. Fen İşleri Müdürlüğünün 03.01.2020 tarih ve 4 sayıda kayıtlı Emet Giriş Kavşağı konulu yazısı,

4 . 06.12.2019 tarih ve 82 sayılı Meclis Kararıyla imar komisyonuna havale edilen Trafo Yeri Plan Değişikliği imar komisyon raporu,

 

 yapılan işaretle oylama sonucu gündeme alınması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

       Meclis Başkanı 2020 yılının ilk toplantısının  hayırlara vesile olmasını dileyerek gündeme geçti. 

 

GÜNDEM 1 (Karar No: 01 ): Gündemin 1. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 25/12/2019 tarih ve 1112 sayılı yazısı okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesinde “Belediye Meclisi her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir” hükmü gereğince; Meclis toplantılarının her ayın ilk haftası Cuma günü 2020 yılı içerisinde Belediye Meclisimizin tatil ayının Temmuz ayı olarak belirlenmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine göre oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 2 (Karar No: 02 ): Gündemin 2. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 25/12/2019 tarih ve 1113 sayılı yazısı okundu. Meclis Üyeleri Hasibe ALTINOK ve Ahmet ÇAKMAK’ın  verdikleri yazılı önergede Belediyemiz Denetim Komisyonunda 2020 yılında görev yapmak üzere Denetim Komisyonu seçilmeleri için Ak Parti Meclis Üyesi Mehmet DÜZ , Ak Parti Meclis Üyesi Murat UYANIK ve Demokrat Parti Meclis Üyesi Ramazan ALTINSOY’u teklif edilmiş, yapılan teklif ile ilgili gizli oylama sonucunda zarfların içinden 12 kabul oy çıktığı tespitle, teklif edilen meclis üyelerinin Denetim Komisyonu olarak seçilmeleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine göre oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 3 (Karar No: 03 ): Gündemin 3. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.12.2019 tarih ve 1111 sayılı  yazıları okundu. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2020 yılında uygulanacak fazla mesai ücretlerine ilişkin K-Cetveli (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti bölümünün 1.maddesinde üst sınırı belirlenen fazla mesai ücretinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 51 ve 52. Maddesine göre 657 sayılı kanuna tabi Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele brüt 323,50 TL. verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 4 (Karar No: 04 ): Gündemin 4. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.12.2019 tarih ve 1110 sayılı yazısı okundu. 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu'nun 32 Maddesi; “Meclis Başkan ve Üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20,24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez” hükmü gereğince Meclis Üyeleri oturum başı ödenecek ücretin, 2020 Mali Yılından itibaren Belediye Meclisinin görev süresinin sonuna kadar kapsayan süre içinde yapılacak Meclis toplantılarıyla İhtisas Komisyonları toplantılarına iştirak edecek üyelere ödenmesi gereken Huzur Hakkı Ücretinin Belediye Başkanına 01.01.2020 Tarihinden itibaren ödenecek olan Aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3 (üçte biri) ne tekabül eden brüt miktarın Başkan ve Üyelere Huzur Hakkı olarak ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 5 (Karar No: 05 ): Gündemin 5. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.12.2019 tarih ve 1109 sayılı yazısı okundu. Belediye hizmetlerimizin daha kaliteli, etkin ve verimli olabilmesi için, Belediyemizin norm kadrosunda münhal bulunan 1. Dereceli Avukat ve 7 dereceli, 3 dereceli, 5 dereceli  Mühendis kadroları için 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi 3. Fıkrası hükümlerine göre 2020 yılında çalıştırılmak üzere 1 adet AH sınıfına dahil Avukata, 3 adet TH sınıfına ait Mühendise ihtiyaç duyulduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3.fıkrasına göre 2020 yılında 01.01.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında Tam zamanlı sözleşmeli personel ücretinin aylık net  2.345 TL ücret, sözleşmede belirtilen Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayınlanan 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personelin ek ödeme oran ve tutarları cetvelinde belirtilen oranlarda ek ödeme yapılmasının mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

GÜNDEM 6 (Karar No: 06 ): Belediye Meclisimizin 10.06.2019 tarih ve 42 sayılı kararı ile onaylanan ilçemiz komple imar planının yapılması için planlanacak alan sınırlarını kapsayan güncel Sayısal Halihazır Haritaların, Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun ve imar planına etki edecek kurum görüşlerinin tamamlanması gerekmekte olduğu ve Belediyemizin ihtiyacı olan ve harita yapım tekniği İller Bankası Anonim Şirketince belirlenmek üzere Sayısal Halihazır Haritaların, Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun İller Bankası Anonim Şirketi tarafından yaptırılması, ayrıca imar planı yapımı için ihtiyaç duyulan kurum görüşlerinin toplanması için İller Bankası Anonim Şirketi'ne yetki verilmesi hususu ve Belediye Meclisimizin 10.06.2019 tarih ve 42 sayılı kararına eklenmesi hususları mevcut meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 7 (Karar No: 07 ): Gündemin 7. Maddesi olan 06.12.2019 tarih ve 83 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, 450 ada 7 parsel plan değişikliği talebi ile ilgili İmar Komisyonunun 16.12.2019 tarih ve 1020 sayıda kayıtlı yazı ekinde sunulan İmar Komisyon Raporu okundu. İmar Komisyon Raporu geldiği şekliyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) Maddesine göre ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8-b maddesi gereğince onanması oy birliğiyle ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 8 (Karar No: 08 ): Gündemin 8. Maddesi olan ve gündeme sonradan eklenen Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.01.2020 tarih ve 1 sayılı yazısı okundu. Kütahya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 31.12.2019 tarih ve E.197931 sayılı yazısına istinaden bölgemizde meydana gelen trafik kazaları başta olmak üzere afet ve acil durumlarla ilgili müdahale çalışmalarında kullanmak için özellikle vatandaşlarımızın can güvenliği ile ilgili çalışmalarda zamanla yarışıldığından, Belediyemizin mali imkanları yetersiz olduğundan Belediyemiz İtfaiye Amirliğinde kullanmak üzere ilçemiz ve Belediyemizin ihtiyacı olan özel arama-kurtarma (kaza-kırım) malzemelerinin Kütahya Valiliği  Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden temin/tahsis edilmesine , anlaşma, sözleşme, protokol imzalama ile birlikte iş ve işlemler için Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’a yetki verilmesine mevcut meclis üyelerinin oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEM 9 (Karar No: 09 ): Gündemin 9. Maddesi olan ve gündeme sonradan eklenen Yazı İşleri Müdürlüğünün 03.01.2020 tarih ve 6 sayılı yazısı okundu.  Belediyemizin ortağı olduğu Cevizdere Turizm İnş. San ve Tic. LTD.ŞTİ.’ nin sermayesi 05.05.2015 tarih ve 40 no’lu meclis kararı ile 200.000,00 TL çıkarılmıştır. Bağlı bulunduğumuz şirketin sermayesini 250.000,00 TL daha arttırarak 450.000,00 TL ‘ye çıkarttırılmasına, artırılan 250.000,00 TL nin Bloke hesaba yatırılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (i) bendi "Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek." denildiğinden , Süleyman ALGÜL ve İsmail ŞENGÜL  ‘ün çekimser oy diğer meclis üyelerinin kabul oy kullanması sonucu oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 10 (Karar No: 10 ): Gündemin 10. Maddesi olan ve önerge ile gündeme alınan Ak Parti Meclis Üyeleri Murat UYANIK’ın ve Mehmet DÜZ imzalı, Belediye Hizmet işlerinde ve Belediye bünyesinde kullanılmak üzere  Belediye araçlarının yeterli olmaması ve mevcut araçların eski ve sık sık arıza yapması sebebiyle Bir adet binek hizmet aracı, bir adet itfaiye öncü aracı , bir adet itfaiye aracı, bir adet panelvan minibüs araçlarının alınabilmesi için verdikleri önerge 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesinin 2. Bendine göre ve 2020 yılı T cetveline ilave edilmesine yapılan oylama sonucunda meclis üyelerinin kabul oy kullanması sonucu oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 11 (Karar No: 11 ):  Gündemin 11. Maddesi olan ve gündeme sonradan eklenen Fen İşleri Müdürlüğünün 03.01.2020 tarih ve 4 sayılı yazısı okundu. Fen İşleri Müdürlüğünün yazısına istinaden Emet Giriş Kavşağıyla ilgili bahsedilen hususlar ve Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün 29.11.2019 tarih E.324291sayılı yazısı ile Emet Belediyesine gönderilen Emet Giriş Kavşağı Planını incelemek ve giriş kavşağıyla ilgili huşuları değerlendirmek için Belediye Kanununun 24. Maddesine göre imar komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 12 (Karar No: 12 ): Gündemin 12. Maddesi olan 06.12.2019 tarih ve 82 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Trafo Yeri Plan Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 16.12.2019 tarih ve 9 sayıda kayıtlı yazı ekinde sunulan İmar Komisyon Raporu okundu. İmar Komisyon Raporu geldiği şekliyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) Maddesine göre ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8-b maddesi gereğince onanması Süleyman ALGÜL’ün çekimser, diğer meclis üyelerinin kabul  oy kullanması sonucu oy çokluyla kabul edilmiştir.

 

 

          Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye ve Meclis başkanı Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 03.01.2020 saat:16:00

                                                                                                 

Hüseyin DOĞAN                               Ali NARŞAP                                 Hasibe ALTINOK

Belediye ve Meclis Başkanı                     Katip                                                  Katip

 

  •  

 

 

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.